buy stromectol online uk Privacy Policy

Saýat purchase cenforce online Greet Coach respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Greet Coach zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. U kan te allen tijde uw persoonsgegevens consulteren en verbeteren door ons te contacteren op info@greetpenneman.be

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om klanten de volgende diensten te leveren:

· Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

· Als u zich inschrijft voor een workshop hebben we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw inschrijving uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

· Als u een prijsaanvraag doet, hebben we de naam van een contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Van de organisatie in kwestie hebben we de naam van de organisatie nodig. Dit teneinde de aanvraag snel en correct te kunnen behandelen.

http://garagedoorsrus.co.uk/tag/winchmore-hill-garage-door-repairs/ Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied en afwijkingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en lessenreeksen die door Greet zelf worden georganiseerd of bij Greet worden aangevraagd. De deelnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1. Inschrijven is mogelijk tot drie werkdagen voor de start van de workshop of sessie.

2.2. Inschrijven kan via de website, via e-mail of per telefoon.

2.3. Een inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is betaald.

2.4. De deelnemer ontvangt na betaling een e-mail van ter bevestiging van zijn inschrijving.

Artikel 3: Prijs

3.1. De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds inclusief BTW.

3.2. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1. Particuliere inschrijvers dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag online te betalen.

Artikel 5: Annulatie door particuliere deelnemer

5.1. Een particuliere deelnemer kan zijn inschrijving steeds annuleren. Dit dient te gebeuren per telefoon of door een e-mail te sturen naar info@greetpenneman.be

5.2. Als een deelnemer niet aanwezig is op de workshop waarvoor hij ingeschreven is en dit zonder op voorhand geannuleerd te hebben, dan staat deze afwezigheid niet gelijk aan een annulatie en worden de lesgelden niet terugbetaald.

Artikel 6: Stopzetting van een lessenreeks

6.1. Indien een particulier inschrijft voor een traject, wordt een engagement aangegaan voor de duur van de op de website bij de betreffende traject vermelde duur.

6.2. Indien de deelnemer gedurende de lessenreeks de cursus went stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en de nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.

6.3. In geval van overmacht is de deelnemer enkel de bedragen voor de reeds gevolgde lessen verschuldigd.

Artikel 7: Annulatie door Greet Penneman

7.1. Greet Coach heeft het recht een workshop of lessenreeks te annuleren tot vijf werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop of lessenreeks. De deelnemers krijgen hiervan vijf werkdagen voor aanvang van de workshop of lessenreeks bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

7.2. Indien een (gedeelte van een) workshop niet kan doorgaan om welke reden dan ook, en Greet Coach niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de deelnemers terugbetaald voor het gedeelte van de workshop dat niet kon doorgaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops en lessenreeksen georganiseerd, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.

8.2. In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat Greet Coach niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Greet Coach beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop.

8.3. Greet Coach is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.

8.4. Greet Coach kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops.

Artikel 9: Klachten

9.1. Klachten aangaande het verloop van een workshop dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop schriftelijk en met duidelijke omschrijving kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 10: Intellectueel eigendomsrecht

10.1. Alle materialen die in het kader van de workshops worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van Greet Coach.

Artikel 11: Nietigheid

11.1. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden. 12.2. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Sint-Niklaas zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortkomen.